Rättigheter & riktlinjer

Egenanställningsföretagens Branschorganisation har antagit följande principer som vägledande för verksamhet med egenanställning. Grundläggande förutsättningar för att bedriva egenanställning är bland annat att de egenanställda är anställda vid egenanställningsföretaget, att arbetsgivaransvaret vilar på egenanställningsföretaget och att egenanställningsföretaget bedriver verksamheten lagenligt och etiskt korrekt.

Avtalsbindningen

Innan den egenanställde utför arbete ska den egenanställde ansluta sig till ett egenanställningsföretag. Innan arbete påbörjas ska kunden vara informerad om att fakturering kommer att ske från ett egenanställningsföretag och dessutom från vilket egenanställningsföretag faktureringen kommer att ske.

Egenanställningsföretaget bör utarbeta processer för att dokumentera vad för arbete som ska utföras, var arbetet ska utföras och när arbetet ska utföras. Det är viktigt att det ska gå att säkerställa vad som överenskommits.

Sjuklön

Egenanställda har rätt till sjuklön enligt Lagen (1991:1047) om sjuklön (sjuklönelagen). Egenanställningsföretaget fastställer om den egenanställde har kvalificerat sig för sjuklön, för vilken period sjuklön ska utgå samt förlorad arbetsinkomst.

Kvalificeringsreglerna återfinns i sjuklönelagen.
Perioden fastställs genom den egenanställdes planerade arbetstid.
Förlorad arbetsinkomst bedöms baserat på de uppgifter som inlämnades i samband med att arbetstiden planerades.

Rehabiliteringen

Egenanställningsföretaget är arbetsgivare, därför har företaget ett rehabiliteringsansvar. Ansvaret omfattar anställningstiden, det vill säga fram till och med sista dagen för anställningen.

Skälig lön

Egenanställningsformen ska inte vara ett sätt till lönedumpning. För att motverka lönedumpning tillämpar egenanställningsföretagen en fördjupad granskning av arbete vars timpenning underskrider de belopp som följer av SCB:s lönestatistik.

Arbetsmiljöansvaret

Egenanställningsföretagen är arbetsgivare och har därmed det yttersta arbetsgivaransvaret, vilket innefattar arbetsmiljöansvar enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160). 

För att motverka arbetsmiljöriskerna ska egenanställningsföretaget i förhållande till de egenanställda bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete inbegripande bland annat dokumentation, uppföljning, riskreducering i mån av möjlighet samt utbildning i arbetsmiljöfrågor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske fortlöpande.

Semesterlön

Den egenanställde ska erhålla semesterlön enligt semesterlagen.

Om semesterersättning utbetalas i samband med en anställnings avslutande ska det av lönespecifikationen framgå semesterersättningens storlek i kronor och ören samt i anställningsavtalet anges att semesterersättningen utbetalas vid anställningens avslutande.

Upphovsrätten

Egenanställningsföretagen har inget eget intresse av att erhålla de intellektuella rättigheter som skapas vid uppdrag.

Egenanställningsföretaget ska ombesörja, baserat på den egenanställdes önskemål, att de immateriella rättigheterna antingen 1) stannar hos den egenanställde eller 2) att de överförs till kunden.

Ålder

Om den egenanställde ännu inte fyllt 18 år ska en fördjupad granskning av uppdraget genomföras för att säkerställa efterlevnad av de regler som gäller för minderåriga. Exempelvis ska vårdnadshavares samtycke inhämtas i samtliga fall där den egenanställde ännu inte fyllt 16 år.

Policy för extern kommunikation, i alla slags medier utan territorial begränsning, angående pris för egenanställningstjänster.

Princip 1
Pris eller förtjänst som egenanställningsföretag erhåller för egenanställningstjänster och som utgör en procentsats av fakturabeloppet skall anges i relation till fakturabeloppet exklusive moms.

Princip 2
Egenanställningsföretag skall dra 30% i A-skatt enligt Skatteverkets regler gällande beskattning av sidoinkomster.