Pressmeddelande 2023-05-24 EAFB utesluter Cool Company

Facebook
Twitter
LinkedIn

Egenanställningsföretagens Branschorganisation utesluter medlemsföretag efter missbruk av kollektivavtal

Egenanställningsföretagens Branschorganisation (EAFB) utesluter medlemsföretaget Cool Company efter missbruk av deras kollektivavtal med Säljarnas som trädde i kraft i januari 2023. Cool Company har felaktigt använt kollektivavtalet för egenanställda arbetstagare till sin verksamhet inom Workforce Management, där företag anlitar Cool Company för att organisera personal.

”Våra medlemsföretag har ett mycket viktigt uppdrag i att skapa ett hållbart arbetsliv för egenanställda arbetstagare. Schyssta villkor är en nödvändighet för en fungerande svensk arbetsmarknad och gynnar såväl den enskilda arbetstagaren som våra medlemsföretag. Vi ser mycket allvarligt på missbruk av kollektivavtalet som endast är avsett för egenanställda arbetstagare. Mot bakgrund av det har styrelsen beslutat att utesluta Cool Company ur branschorganisationen.”, säger Stephen Schad, ordförande i Egenanställningsföretagens branschorganisation.

Sommaren 2021 kom EAFBs medlemsföretag Frilans Finans i Sverige och Säljarnas Riksförbund överens om ett kollektivavtal för egenanställda arbetstagare. Kollektivavtalet trädde i kraft i mars 2022 och var det första i sitt slag. De regleringar om bland annat avsättning till tjänstepension, arbetstid och minimilön som stipuleras i avtalet har utgjort en milstolpe i utvecklingen av den uppdragsbaserade arbetsmarknaden. Kollektivavtalet har även inneburit att egenanställda arbetstagare blir synliggjorda på arbetsmarknaden och lagt en grogrund för det fortsatta arbetet med att tillse och tillskapa ett hållbart arbetsliv.

Parterna enades i kollektivavtalet om en tydligt skriven definition enligt vilken särskilda kriterier måste uppfyllas för att en individ ska vara en egenanställd arbetstagare. Denna utgör ingressen i kollektivavtalet: Med ”egenanställd arbetstagare” avses arbetstagare som äger en reglerad rätt att initiera uppdrag med uppdragsgivare för arbetsgivarens (egenanställningsföretaget) räkning. Normalt är det den egenanställde arbetstagaren som anställs för att utföra uppdraget. Den egenanställde arbetstagaren initierar uppdraget, men sedan är det egenanställningsföretaget som ansvarar för uppdragets utförande i förhållande till uppdragsgivaren. Avtalet gäller inte anställda hos arbetsgivaren som inte är egenanställda arbetstagare.

Ett av EAFBs medlemsföretag, Cool Company, har mot bakgrund av denna definition allvarligt brustit i tillämpningen av kollektivavtalet. Inom Cool Companys verksamhet Workforce Management, där företag anlitar Cool Company för att organisera personal, har en kund till Cool Company uppgett att dessa arbetstagare också omfattas av det branschspecifika kollektivavtalet med Säljarnas. Detta trots att Cool Companys arbetstagare inom Workforce Management omöjligen kan uppfylla branschorganisationens eller kollektivavtalets kriterier för en ”egenanställd arbetstagare”. De arbetstagare som utför uppdrag inom Workforce Management för Cool Companys kunder har ingen verklig rätt att initiera uppdrag. Enligt den uppföljning som gjorts står det klart att Cool Company tillåtit denna användning, varför bristerna tillskrivs Cool Company och inte kunden i fråga.

Cool Company har getts möjlighet att åtgärda bristerna i tillämpningen, men inte gjort nödvändiga ingripanden inom den tidsfrist som styrelsen beslutat om. EAFBs styrelse har med anledning av detta förfarande beslutat om att utesluta Cool Company per den 23 maj 2023.

För kommentar eller intervjuförfrågningar med Egenanställningsföretagens Branschorganisations ordförande Stephen Schad, kontakta EAFBs sekreterare Gaida Rulle gaida.rulle@egenanstallning.org.

Om Egenanställningsföretagens branschorganisation

Inom Egenanställningsföretagens Branschorganisation arbetar vi med att säkerställa att egenanställningens potential tas tillvara på i utformandet av den moderna arbetsmarknaden. Vi är en samling av små och stora egenanställningsföretag från hela Sverige och vår mångsidighet skapar sammantaget en god insyn i olika förutsättningar och behov. Centrala delar i vårt arbete är att öka kunskapen om egenanställning och stärka legitimiteten gentemot beslutsfattare.

 

FLER NYHETER

Lämna ett svar